Folmer Boekhandel
Die Boek-Uitgewers

Subtitle

Binnekort Beskikbaar

Ouderling: Ampswerk met vreugde


- Dr. Henk Askes


'n Ou bekende - Die ouderling vandag: 'n praktiese handleiding - is deur die skrywer hersien en bygewerk!


Job

 

- Ds. Nardus Droomer


'n Versameling preke oor die boek Job.


Nuut

Psalmboek (Groot druk)

- TotiusMet toestemming van die GKSA uitgegee:


Bevat die Psalms, Skrifberymings en die Heidelbergse Kategismus.  Geen melodieë ingesluit!'n Liggewig bundel gerig op siggestremdes!
R295

Die Jehovah-getuies: 'n Onchristelike kulte?

- Dr. HG Stoker


'n Ou gunsteling is weer beskikbaar:

"Die Jehova-getuies beskou hulleself as die enigste “ware Christene”, omdat hulle (soos hulle self sê) “as ‘n groep en individueel” in opdrag van Christus getuig “oor God se naam en voorneme”. Die vraag is egter of hulle met reg daarop aanspraak kan maak dat hulle “Christene” is en of dit waarvan hulle “getuig” strook met die leer van die Bybel en die Christendom. Of is hulle dalk ‘n kulte wat voor gee om Christelik te wees, maar in werklikheid dit nie is nie?"R250

Die Kerkorde in Praktyk
- Dr. Jan Visser

"Hierdie probeer voorsien in die behoefte  aan ‘n handleiding by die Kerkorde en is slegs toegespits op die praktiese toepassing van die verskillende artikels. Hierdie boek moet dan ook in die bostaande lig beskou en gebruik word. Hierdie boek wil presies wees wat die titel aandui: die Kerkorde in praktyk. Daarom het ek nie ingegaan op die Skriftuurlike fundering en die historiese agtergrond van elke artikel nie. Ook het ek nie dogmatiese, eksegeties-hermeneutiese en tekskritiese probleme behandel nie. In die Bylaes kom sekere van hierdie probleme egter wel aan die orde. Volledigheid is uit die aard van die saak onmoontlik; tog het ek probeer om die veld van die praktiese kerkregering so volledig moontlik te dek."


R250
So wyd soos die Wêreld

- Kort oorsig van die geskiedenis van die verspreiding van die Christendom -

- Dr. Jan W. Meijer


"Die Christendom is oor die hele aarde bekend. Daar mag dalk nog enkele plekke wees waar die evangelie nog nie, of onvoldoende, deurgedring het nie, en in ander lande het ná die kerstening ook ontkerstening ingetree, maar in die algemeen het die Woord van God die eindes van die aarde bereik. Hoe die proses van verspreiding van die Christendom plaasgevind het, is minder bekend. Ons ken name soos Paulus, Bonifacius en miskien ook Xaverius, Nommensen of Moffat, maar insig in die 2000-jarige proses van verkondiging ontbreek dikwels. Tog is kennis daarvan vir die gelowige ’n goeie saak. Daar is nie gepoog om die negatiewe elemente te verswyg nie, sonder om daardeur die goeie in hulle werk te misken. Nie net die “groot” name kom ter sprake nie, nie net hulle wie se werk bewondering en respek afdwing nie, daar was ook talle (vir ons) naamlose helde en ook sonderlinge figure wat sonder behoorlike beplanning aan die werk gespring het. Alles vorm deel van hierdie verhaal. Dit is my wens en hoop dat die leser deur die verhaal beïndruk sal word met die wyse waarop Jesus Christus aan die openbaarmaking van sy koninkryk werk en dat verby al die klein-menslike optrede die werk van die Here raakgesien sal word."


R270

Goeie Nuus uit die Ou Testament


Beter Nuus uit die Nuwe Testament

- Jasper Klapwijk


Goeie nuus uit die Ou Testament
Hierdie boek wil die leser help om die Ou Testament met meer begrip te lees en oog te kry vir die groot lyn in die Bybel, van skepping na herskepping. By elke hoofstuk is daar ‘n Bybel-leesrooster wat gevolg kan word. Hierdie boekie wil ‘n ondersteuning wees by die lees van die Bybel. Daar is ook
besprekingsvrae by elke hoofstuk.


Beter nuus uit die Nuwe Testament
‘n Vervolg op “Goeie nuus uit die Ou Testament”. Die skrywer wil met die term “Beter” nie aandui dat die Ou Testament gediskwalifiseer is nie. Jesus het gekom om die Skrifte van die Ou Testament te vervul. Die Ou Testament is soos ‘n blomknop wat in die Nuwe Testament begin blom. Die blomknop is goed en onmisbaar, maar die blom self baie beter.


'n Waardevolle gids vir gebruik by Bybelstudie!!!


Oorspronklike titels:

  • Het goede nieuws van het Oude Testament
  • Beter  Niieuws  uit het Nieuwe Testament

R195